Władysław Andrzej

275 tekstów – auto­rem jest Władysław An­drzej.

Krwawe oblicze Luny

Krwa­we ob­licze Luny


Księżyc uka­zał krwa­we ob­licze
Bo­gowie, co to znaczy
Strach przeszedł nam po grzbietach
Smok roz­postarł skrzydła i zionął og­niem
Ruszyły sza­re ma­sy
Cisza
Słychać tyl­ko miaro­wy krok żołdaków
Gro­dy czekają [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 kwietnia 2014, 13:26

Nasz ogród

Nasz ogród

Jes­teś dla mnie moc­nym winem
Szu­misz mi w głowie
Do­tykam gro­na i wy­cis­kam z niego słodycz
By po­tem pos­ma­rować so­bie so­kiem us­ta
W świet­le dnia oglądam wszys­tko inaczej
Ra­dośniej
Wie­czo­rem za­palam świece i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 kwietnia 2014, 12:44

Przeznaczenia los

Przez­nacze­nia los

Los
Głupi los wyrzu­cany przez ja­kieś wy­darze­nia
Jed­ne po­win­ny się po­jawić in­ne nie 
Ku­bek i kości
Dłoń przez­nacze­nia
Myślisz, że będzie łaskawy
Wca­le nie mu­si
Je­den krok w inną stronę a wtedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 stycznia 2014, 16:22

Igraszki w świetle księżycowym

Ig­raszki w świet­le księżycowym

Nocą wo­da za­mieniła się w lus­tra lo­du
Zi­ma przyszła oglądać swo­je ob­licze
Piękna pa­ni o lo­dowa­tych oczach
Rzu­ciła zim­ne tchnienie

Śnieg spo­wił ogród
Pat­rzyłaś przez ok­no
Bez­chmur­ne niebo pat­ro­lował dum­ny Luna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 stycznia 2014, 11:58

Wiatr

Wiatr


Niech wiatr przes­ta­nie tak smut­no gwiz­dać za oknem
Bi­je gałęziami po szy­bach
Błaga
Nie chcę go słuchać

Cze­go chce?
Dlacze­go nie poz­wo­li spać?
Wiatr i deszcz one pas­twią się nad moimi usza­mi i myśla­mi
Jedno [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2014, 13:30

Gniew bogów

Gniew bogów

Nep­tun osza­lał w gniewie
Brwi zmar­szczył i wzburzył mor­skie fa­le
Wiatr niszczy­ciel­sko pog­nał nad ląd
Rycząc pieśń zniszczenia

Drze­wa za­tańczyły bez­wolnie
Gnąc ko­nary w niemocy
Siła na­parła wy­rywając niektóre z ziemi

Lam­py wpra­wione w ruch [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 grudnia 2013, 17:48

Drzewo

Drzewo


Drze­wo stojące w od­da­leniu od lasu
Wicher gnie je­go ko­nary ku ziemi
Ra­zem z deszczem ob­darł je z liści
Czy­niąc na­gim dla oka

Jeszcze wczo­raj dos­tojne
Wdzięczyło się do gwiaz­dy
Światło łowiąc tak pot­rzeb­ne dla życia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 listopada 2013, 15:48

Deszcz z szarego nieba

Deszcz z sza­rego niebaZmok­nięta do szczętu fla­ga
Spuszczo­na do połowy
Deszcz pa­dający z je­sien­ne­go nieba
Smut­ny wi­dok na­gich drzew

Fab­ry­ka kiedyś potęgą kuche­nek stojąca
Umarła
Ro­bot­ni­cy jak niepot­rzeb­ne ko­muś ro­boty na złomo­wis­ko odstawieni
Jak sza­ra jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 listopada 2013, 13:13

Wszystko ma swoją cenę i czas

Wszys­tko ma swoją cenę i czas

Nie wol­no nam się bać
Każdy dzień ma swój czas
Kwiaty tak pachną
Ty jes­teś wszystkim

Chwi­la sączy piękno
Kształt twych ust
Do­tykam je palcem
Od­garniasz włosy

Cały mój świat w tych oczach
Nie wol­no to­bie się bać
Obej­mu­jesz mo­je ramiona
Ser­ca biją równym ryt­mem

Wszys­tko ma swój czas
Śmierć i na­rodzi­ny gwiazdy
Nasza miłość
Pocałunki


Władysław An­drzej Bobrzycki 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 października 2013, 20:21

Smak ust

Smak ust

Smak słod­kiej gruszki
Sok ściekające po ustach
Dot­knę ich palcami
Po­całuję namiętnie

Te od­bi­te od taf­li szy­by z naprzeciwka
Tańczy po two­jej twarzy
Pal­ce do­tykają ust
Sma­kuję sok

Do­tykam war­ga­mi pale
Za­mykam oczy
Podchodzisz
Całujesz

To ja miałem to zro­bić
Wstydzę się swoich myśli
Ot­wieram jed­nak oczy i pat­rzę odważnie
Sma­kuje te­raz ciebieWładysław An­drzej Bobrzycki 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 30 września 2013, 18:46

Władysław Andrzej

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Władysław Andrzej

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność